COVID-19. FASE REPRESA NORMALITAT
logogremi17.jpg   Actualització permanent i dubtes dels instal·ladors.
 ocupacio-represa.pngseguretat-represa.png
 
FINALITZA l'Estat d'Alarma a Catalunya. Catalunya entra en etapa de represa el 19/06/2020 
 
Fase: Represa de la normalitat
 
Descarregat el CARTELL DE MESURES DE LA NOVA NORMALITAT.   AQUÍ
 
Un cop finalitzat el procés de desconfinament progressiu, la represa de la normalitat obliga la ciutadania a adoptar mesures de prevenció per prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots, malgrat que la contenció de la pandèmia evolucioni favorablement. Aquestes mesures es basen en tres premisses bàsiques:
 
el manteniment de la distància física interpersonal
el rentat freqüent de mans
l'ús de mascareta.
 
D’altra banda, la recuperació de la vida social i econòmica ha d’anar acompanyada de mesures adreçades a garantir la seguretat de les activitats, especialment les que es desenvolupen en espais tancats, no tenen una bona ventilació, i compten amb la participació d’una alta densitat de persones i una extensió llarga en el temps.
 

Mesures de protecció individual

 

Cal mantenir la distància física personal de seguretat d’1,5 metres, tant en espais tancats com a l'aire lliure, especialment en l’àmbit laboral i entre persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual.

Si aquesta distància no es pot mantenir, cal portar mascareta. Malgrat el seu ús, no es poden mantenir distàncies inferiors a 1 metre en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distància inferior. 

L'ús de las mascareta és obligatori (Actualització 09/07/20)

Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.

La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’ús de les mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta.

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Exercici físic esportiu a l'aire lliure.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

El rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, continua essent una mesura fonamental, així com la higiene dels símptomes respiratoris, que comporta evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls. 

Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s’estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual.

Cal mantenir els de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió, i optar preferiblement pels espais a l'aire lliure a l'hora de fer les trobades. 

 

La detecció precoç i el seguiment dels casos positius i dels seus contactes és clau per mantenir el control de l'epidèmia. En aquest sentit, les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari. 

 

Mesures de protecció en espais oberts al públic

 

Com a norma general, el nombre màxim d’assistents o participants permesos ha de permetre garantir la distància física interpersonal de seguretat, equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d’un sol ús.

Cal netejar i desinfectar (i també ventilar en el cas del espais tancats) els establiments i instal·lacions.

 

En espais tancats

S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

Es faci obligatori l’ús de mascareta.

 Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

 

En espais a l'aire lliure

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

Es faci obligatori l’ús de mascareta.

 Es porti un registre dels assistents o es faci una preassignació de localitats.

S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats. 

Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

En el cas dels espais de titularitat pública, inclosos els espais naturals, com ara platges i similars, les administracions públiques poden limitar-hi l’accés quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions. 

 

Congressos, fires i altres actes similars

Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promoguts per entitats publiques o privades, sempre que el nombre d’assistents o participants s’ajusti a l’aforament del lloc de celebració de l’esdeveniment calculat a partir d’una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat, poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

Es faci obligatori l’ús de mascareta.

S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats

 

Hostaleria i restauració

Addicionalment, en aquest tipus d'establiments cal fomentar la prereserva.

 
 

 

Neteja i desinfecció 
 
La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és per això que cal que s’intensifiquin les activitats de neteja i desinfecció i que es disposi d’un Protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats, els usos així com la possibilitat de la presència de casos possibles o confirmats de COVID-19.
 
Les empreses i entitats que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental) o de desinfecció de materials, equips, superfícies i utensilis relacionats amb la manipulació, emmagatzematge i consum d’aliments i alimentaria (tractaments d’àmbit alimentari) han d’estar inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP)
 
Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.
 
* * *
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
 
Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
 

 

 

Ventilació i climatització en locals 
 
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes. El virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire i que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats. La renovació de l’aire redueix aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.
La renovació d’aire dels espais es considera una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10’.
 
Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
 

 

Aforament (a partir del 25 de juny de 2020) 
 
En edificis i espais tancats:
Cal establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats. 
Superfície de seguretat mínima: 2,5 m2 per persona.

Es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que:

 Es faci ús obligatori de la mascareta.

 Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats.

 Es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions

 
En activitats a l’aire lliure:
No hi ha limitació d’aforament sempre que es garanteixi una superfície de seguretat mínima de 2,5 m2 per persona. 

Es pot reduir aquesta superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que:

 Es faci ús obligatori de la mascareta.  Es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats.

 S’estableixin espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre sí) i amb un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats.

 Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin aglomeracions.

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir la distància d’1,5 metres entre persones.

 

 


ENLLAÇ DE CECOT, INFORMACIÓ COVID-19 (laboral, fiscal, RGPD,...):

https://serveis.cecot.org/Informacio-per-ambits/Darreres-Informacions-COVID-19/INFORMACIO-GENERAL-RECOMANACIONS

 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS DE LA COVID-19.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL.

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf   (Actualització 11/04/20)

 

PLANS DE CONTINGÈNCIA, PROCEDIMENTS, RECOMANACIONS,...

Plans de contingència per actuacions preventives

Procediments, recomanacions, mesures i actuacions en PRL

 

 

PREU MÀXIM DE VENDA AL PÚBLIC

 

GESTIÓ DE RESIDUS COVID-19 

Podeu accedir a la informació clicant aquí

 

CONSULTES DELS INSTAL·LADORS:

 

Pel que fa a les mesures de protecció i d'higiene dels instal·ladors:

No existeix cap protocol d'actuació concret per als instal·ladors. Feu servir els consells del Departament de Salut i el sentit comú en cada cas. 

Ús general de mesures de protecció: cobrir-se la boca i el nas (mascareta, mocador simple o bufanda), posar-se guants i higiene de mans (ús d’aigua i sabó durant 20 segons o bé ús de gels hidroalcohòlics d’almenys un 60% d’alcohol) i si en disposeu, també feu servir ulleres.

Eviteu tocar-vos la cara, la boca i els ulls fins que us desinfecteu bé. En cas de tossir i esternudar, cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús i llenceu-lo a una galleda d'escombraries amb tapa i pedal i si no disposeu de mocadors, emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

ABANS D'ENTRAR AL LLOC DE TREBALL: es recomana fer un control de símptomes quan sigui possible, mesurant la temperatura dels treballadors i els que superin els 37.30º o tinguin símptomes respiratoris, hauran d’aïllar-se a casa seva i posar-se en contacte amb les administracions sanitàries.

Distanciament social (entre 1,5 i 2 metres, si es pot, preferiblement 2 metres).

En arribar a casa, a la mateixa porta traieu-vos tota la roba i sabates que podrien estar contaminades, netegeu-vos bé, sobretot les mans,...

Netegeu i desinfecteu molt bé les vostres eines de treball, vehicle, lloc de treball, mobiliari d'oficina, telèfons mòbils i fixos... a l'inici i a la finalització del dia i/o del seu ús.  

 

 

Pel que fa al contagi: 

Si algun dels treballadors té símptomes o es contagia, ha de fer-ho saber al seu responsable el més ràpid possible.

Si sou autònoms i teniu símptomes o esteu contagiats, heu de parar l'activitat immediatament i posar-ho en coneixement de les autoritats sanitàries.

061  URGÈNCIES PER CORONAVIRUS I SANITÀRIES 
112 Emergències (si cal presència de policia, SEM o bombers 
012 Informació general no sanitària

 

Pel que fa a la protecció de dades: L’Agència de Protecció de Dades ha emès una guia sobre el tractament de dades personals en la situació actual. Indica que el Reglament Europeu de Protecció de Dades estableix el tractament lícit de dades personals sense el consentiment dels afectats en casos excepcionals, com el control d’epidèmies i la seva propagació, la missió realitzada en interès públic, o els interessos vitals de l’interessat o altres persones físiques, així com el compliment d’una obligació legal (per a l’empresari en quant a la prevenció de riscos laborals del seu personal).

 

Més informació referent al Coronavirus: 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

 

 

GREINTEC
 
(NOU) HORARI DE REPRESA DE LA NORMALITAT
A partir del 13/07/2020 ATENDREM DE MANERA PRESENCIAL, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. 
 
TELÈFON GREINTEC: 937832279
TELÈFON FORMACIÓ: 640561724
 
 
Tanquem el mes d'agost per vacances d'estiu. (Atendrem per correu electrònic a partir del 26/08/20)

INFORMACIÓ (atenció al soci/alumnes,...) Aquesta adreÁa de correu electrÚnica estŗ protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
TRAMITACIÓ (tramitació Nedgia, Indústria,...) Aquesta adreÁa de correu electrÚnica estŗ protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
FORMACIÓ (Cursos, alumnes, docents,...) Aquesta adreÁa de correu electrÚnica estŗ protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
 
 
 

     

      Entre tots podrem fer front a la COVID-19. Ànims!  

 
< Anterior   SegŁent >